Artikel is toegevoegd aan je winkelwagentje
Bekijk winkelwagen
of verder winkelen
Ga direct naar: Bandenshop.nl
MIJN ACCOUNT
VelgenShop.nl logo
0
0
Velgen > Encyclopedie > Klantenservice > Beoordeel ons

Ben u tevreden over uw aankoop bij VelgenShop.nl? Maak dit dan aan de wereld bekend!

Heb jij enige tijd geleden én of meerdere aankopen gedaan bij VelgenShop.nl? Het is mogelijk om dit te laten weten door een reactie te sturen op dit bericht of door het invullen van een contactformulier op onze website, ook voor onverhoopte reparaties of andere opmerkingen. Je bent bijvoorbeeld blij met VelgenShop.nl! Vermeld bij een reactie altijd even je ordernummer.

Ben je echt heel tevreden over onze website en service, denk er dan eens aan om je geluk te delen met anderen op één van de onderstaande prijsvergelijkers. Het schrijven van een review kan helpen om een volgende klant ook weer gelukkig te maken.

Beslist.nl

Op Beslist kun je meer dan 16 miljoen producten van meer dan 800 winkels snel en gemakkelijk met elkaar vergelijken. Op prijs, maar ook op kenmerken als betalingsopties, keurmerken en levertijd. Verder kun je informatie over een product inwinnen door ruim 350.000 productbeoordelingen van andere consumenten en experts te lezen.

Beslist is commercieel, maar onafhankelijk. Het doel van Beslist is om bezoekers zoveel mogelijk keuze aan te bieden. Zo houden ze de drempel voor winkels daarom laag. Naast bekende organisaties geven we nieuwkomers op de markt graag een kans.

Op internet zijn organisaties actief die de kwaliteit van webwinkels controleren. Beslist is businesspartner van Thuiswinkel.org en Qshops. Beslist vermeldt bij een winkel of zij over deze keurmerken beschikken. VelgenShop.nl beschikt over deze keurmerken.

Om onze Beslist compleet en up-to-date te houden, vragen we je om jouw mening te geven over producten en winkels. Je helpt daarmee je medegebruikers en voorkomt miskopen. Je kan op verschillende manieren helpen en meebeslissen: geef antwoord op een vraag in het forum, schrijf een review over een product en over de winkel waar je het product gekocht hebt. De gebruikers van BESLIST.nl kunnen jou ook helpen bij het doen van een aankoop: stel een vraag in het forum, lees reviews over een product of een winkel.

Vergelijk.nl

Vergelijk is een van de grootste prijs- en productvergelijkingssites van Nederland. Vergelijk biedt een gemakkelijke en gratis service waarbij u producten, diensten, prijzen, portokosten en levertijden met elkaar kunt vergelijken. Na het inhoudelijk vergelijken kies je het beste product en selecteer je de leverancier van jouw keuze. Vergelijk verkoopt zelf geen producten. Daarvoor word je doorverwezen naar de bij Vergelijk aangesloten winkels. Je dient zelf de afweging te maken welke aanbieder of winkel de beste voor je is. Uiteraard houden wij de kwaliteit en betrouwbaarheid continu in de gaten.

De organisatie Vergelijk is opgericht in 2000 en heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een van de marktleiders op het gebied van prijs- en productvergelijkingen. Vergelijk is een onafhankelijk bedrijf dat wordt gefinancierd door de eigenaren zelf. Vergelijk streeft ernaar zo neutraal mogelijk producten, prijzen en aanbieders te vergelijken en niet meer dan dat. Er zijn geen bedrijven die een streepje voor hebben waardoor zij bijvoorbeeld altijd boven in de lijst verschijnen. VelgenShop.nl is ook actief op Vergelijk.nl.

ONTVANG UPDATES OVER VELGENSHOP.NL IN UW INBOX
Betaalmogelijkheden
Alle prijzen zijn inclusief btw - © 2000 - 2018 - BandenShop.nl & VelgenShop.nl B.V.