Artikel is toegevoegd aan je winkelwagentje
Bekijk winkelwagen
of verder winkelen
Ga direct naar: Bandenshop.nl
MIJN ACCOUNT
VelgenShop.nl logo
0
0
Velgen > Franchise > De vereniging

Inleiding

De Nederlandse Franchise Vereniging

De Nederlandse Franchise Vereniging (NFV) is de overkoepelende belangenorganisatie voor franchisegevers. De vereniging is een non-profit organisatie en werd in 1972 opgericht vanuit de noodzaak kennis en krachten met betrekking tot franchising in Nederland te bundelen.

Een groot deel van de in Nederland opererende franchisegevers is aangesloten bij de NFV. Het ledenbestand, bestaande uit franchisegevers en geassocieerde leden, omvat vrijwel alle branches in de detailhandel, de dienstverlening en de horeca.

Het lidmaatschap van de Nederlandse Franchise Vereniging wordt algemeen erkend als een sterke aanbeveling, die de profilering van de formule als “professionele en betrouwbare franchiseorganisatie” beslist ondersteunt.

De NFV is gesprekspartner voor overheden en dienstverlenende organisaties zoals het Ministerie van Economische Zaken, MKB Nederland, de Kamers van Koophandel en onderzoeksinstellingen.

Via de NFV kunt u uw stem laten horen als belanghebbende bij de goede ontwikkeling van franchising, niet alleen in Nederland, maar ook op internationaal niveau.

De missie van de NFV is:

  1. Het bewerkstelligen van betrouwbare franchising
  2. Het begeleiden van franchisegevers op hun pad naar professionaliteit en succes

De kernactiviteiten van de NFV:

Lidmaatschapsvoordelen

Leden

NFV lidmaatschap

De NFV maakt het volgende onderscheid in de status van leden:

Aspirantleden

Aankomende franchisegevers die (nog) niet aan de criteria van vol-lidmaatschap voldoen, kunnen toch toetreden tot de vereniging als “aspirant-lid”. Het aspirant-lidmaatschap biedt de startende franchisegever toegang tot alle faciliteiten van de vereniging. Het aspirant-lidmaatschap beslaat doorgaans een periode van twee jaar. Daarna verwachten wij dat de organisatie voldoende bestaansrecht als franchisegever heeft opgebouwd en vindt toetsing plaats aan de hand van de criteria voor het vol-lidmaatschap.

Algemeen geldt:
Er moet sprake zijn van business format franchising, d.w.z. overdracht van knowhow, een uniforme uitstraling, ondersteuning en begeleiding van de franchisenemers op diverse terreinen van de bedrijfsvoering.

Vol lidmaatschap

Om toe te kunnen treden als volwaardig lid van de NFV dient de franchisegever aangetoond te hebben aan alle criteria die behoren bij het vol-lidmaatschap te hebben voldaan. De toekenning vindt pas plaats na een bezoek van de Commissie Leden. Het vol-lidmaatschap geeft toegang tot alle faciliteiten van de vereniging. Op de website van de NFV wordt de status van de formule duidelijk aangegeven en kunt u in uw uitingen gebruik maken van het logo van de NFV.

Keurmerklidmaatschap

Formules die 10 jaar of meer als formule actief zijn en al 5 jaar lid zijn van de NFV, kunnen in aanmerking komen voor het keurmerklidmaatschap. Hiervan is sprake indien aan een aantal extra voorwaarden is voldaan, dit naast de eisen die worden gesteld aan het vol-lidmaatschap. Keurmerkleden hebben op basis van kwaliteit gedurende een langere periode duidelijk gemaakt een betrouwbare partner te zijn in franchiseland. Op de NFV website wordt het keurmerklidmaatschap apart vermeld en de formule mag gebruik maken van het keurmerklidmaatschap logo.

Geassocieerde leden - Adviseurs


Natuurlijke‑ of rechtspersonen die zich beroepsmatig bezighouden met advisering en financiering van franchisegevers en franchisenemers kunnen als geassocieerd lid toetreden tot de vereniging. Geassocieerde leden zijn deskundigen met een specialisatie op het gebied van economische, juridische, fiscale, administratieve en/of commerciële aspecten van franchising.

Niet leden

Voor niet-leden, zowel franchisegevers als (potentiële) franchisenemers, fungeert de NFV als vraagbaak. Vooral franchisegevers en franchisenemers die zich aan het oriënteren zijn maken veel gebruik van de informatie die de NFV te bieden heeft.

NFV Dienstverlening

Toetsing franchiseovereenkomst

Een van de faciliteiten die de NFV exclusief aan haar leden biedt, is het beoordelen van de te hanteren franchiseovereenkomst.

De ervaring heeft geleerd, dat voorgelegde franchiseovereenkomsten dikwijls aanleiding geven tot aanbevelingen die de tekst kunnen aanvullen c.q. verbeteren. Aangezien leden van de NFV volgens de statuten de Europese Erecode inzake Franchising onderschrijven, is toetsing van de franchiseovereenkomst aan deze Erecode één van de voorwaarden voor het verkrijgen van het lidmaatschap.

Het is in het belang van elk bij franchising betrokken bedrijf, dat franchiseovereenkomsten ook periodiek worden getoetst, niet alleen aan deze Europese Erecode maar ook aan de Nederlandse en Europese wetgeving. Iedere NFV-franchisegever wordt dan ook elke vijf jaar uitgenodigd de actuele versie van zijn franchiseovereenkomst aan het bestuur voor te leggen. Deze periodieke hertoetsing geeft de NFV-franchisegevers de zekerheid dat de door hen gehanteerde franchiseovereenkomst geen artikelen bevat die strijdig zijn met de Europese Erecode dan wel met de nationale en/of internationale wetgeving. Aan deze service zijn geen kosten verbonden.

Seminars

De NFV organiseert voor haar leden diverse malen per jaar themadagen. Belangrijke en actuele onderwerpen betreffende franchising worden hier behandeld door deskundige sprekers. Daarnaast wordt in workshops de uitwisseling van kennis en ervaring tussen franchisegevers bevorderd. De onderlinge contacten tussen franchisegevers en geassocieerde leden worden door de aanwezigen op deze bijeenkomsten als uiterst waardevol beschouwd.

Nieuwsbrief


NFV leden ontvangen 6 maal per jaar de nieuwsbrief, waarmee zij op de hoogte worden gehouden van actuele nationale en internationale ontwikkelingen op het gebied van franchising, seminars, beurzen en andere onderwerpen die voor franchisegevers van belang zijn.

Publicaties


De NFV publiceert met regelmaat artikelen in brancheen ondernemersbladen. Daarnaast brengt de NFV ook boeken uit. De meeste recente uitgaven zijn de Praktijkgids Franchising (incl. cd-rom met daarop de NFV model-franchiseovereenkomst) en de boeken ‘Franchise en Finance’ en ‘Franchise en Marketing’.

Documentatie en franchiseliteratuur


Bij de vereniging is veel oriënterende documentatie verkrijgbaar, zowel voor franchisegevers als franchisenemers, waaronder een model franchiseovereenkomst en een model reglement van de franchiseraad. Tevens beschikt de NFV over een bibliotheek met Nederlandse en internationale franchiseliteratuur, tijdschriften, (juridische) publicaties en scripties over franchising.

Website


Onze website bevat de namen van een groot aantal formules, met informatie over hun activiteiten, hun status van het lidmaatschap bij de NFV en hun voorwaarden. Tevens zijn de gegevens opgenomen van de geassocieerde leden, bestaande uit specialisten op het gebied van franchising.

Statistische gegevens

Jaarlijks publiceert de NFV een statistisch overzicht van de omvang van franchise in Nederland. Daarnaast beschikt de NFV over statistisch materiaal uit vele andere landen.

Mediation

NFV Mediation

De NFV biedt ook haar diensten aan bij regeling van geschillen of arbitrage. Deze vorm van dienstverlening staat ook ter beschikking van niet-leden van de vereniging.
De NFV heeft als doel de geschillen tussen de franchisegever en de franchisenemer zoveel mogelijk in eigen huis op te vangen en af te handelen. Dat voor komt de altijd meer omslachtige weg naar de rechter. De organisatie zelf is ook gebaat bij een eigen geschillenregeling, omdat openstaan voor individuele ongenoegens van franchisenemers en franchisegevers een teken van kracht is en bijdraagt aan de tijdige opsporing van de knelpunten.

De NFV heeft de mogelijkheid geschapen van een onpartijdige bemiddeling. Partijen trachten hierbij zelf met behulp van een neutrale bemiddelaar het geschil tot een oplossing te brengen. De NFV heeft een aantal deskundige personen aangezocht om als bemiddelaar op te treden, zoals leden van de Rechterlijke Macht, notarissen, advocaten en fiscalisten.

Arbitrage


Voor partijen die hun geschil aan Het Nederlands Arbitrage Instituut willen voorleggen wijst de NFV op het bestaan van de sublijst franchise. Op deze lijst staan de arbiters die gespecialiseerd zijn in franchisezaken.

Internationaal

De Europese Franchise Federatie (EFF)

Evenals de franchiseverenigingen in vrijwel alle Europese landen is de NFV lid van de European Franchise Federation (EFF), gevestigd in Brussel. De hieruit voortvloeiende samenwerking zorgt voor wederzijdse kennisoverdracht en uitwisseling van gedachten. De EFF onderhoudt op regelmatige basis nauwe contacten met de Europese Commissie in Brussel. Aangezien Europese richtlijnen meer en meer gezichtsbepalend zijn voor de ontwikkeling van franchising in de individuele lidstaten, is het van groot belang, dat de stem van de NFV gehoord wordt door middel van het lidmaatschap van de EFF. De NFV is ook rechtstreeks vertegenwoordigd in het “Legal Committee” van de EFF. De juristen, verenigd in dit Committee, buigen zich voortdurend over juridische aspecten betreffende franchising in Europees en zelfs mondiaal verband.

Europese Erecode inzake Franchising


Het tot stand komen van de Europese Erecode inzake franchising is een rechtstreeks gevolg van de contacten tussen de EFF en de Europese Commissie. Deze Erecode geeft duidelijke richtlijnen voor de samenwerking tussen franchisegever en franchisenemer. Leden van de Nederlandse Franchise Vereniging onderschrijven met hun lidmaatschap niet alleen de Erecode maar passen deze ook toe. De volledige tekst is als brochure verkrijgbaar bij de NFV.

World Franchise Council


De NFV is ook aangesloten bij de World Franchise Council, waarbij nationale franchise verenigingen uit vele landen en continenten zijn aangesloten. De WFC beoogt een forum te zijn waar supranationale problemen kunnen worden besproken. Indien op nationaal niveau wetgeving wordt ontwikkeld die zo eenzijdig is dat bijsturing is gewenst legt de WFC de betreffende regering haar zienswijze voor en tracht daardoor “corrigerend” op te treden.

ONTVANG UPDATES OVER VELGENSHOP.NL IN UW INBOX
Betaalmogelijkheden
Alle prijzen zijn inclusief btw - © 2000 - 2018 - BandenShop.nl & VelgenShop.nl B.V.